Qualiview score

Privacy regelement

Privacy regelement

Valego BV neemt privacy erg serieus. In dit Privacy Reglement willen wij duidelijk en transparant informatie geven over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij nemen alle nodige maatregelen om uw privacy te waarborgen en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit betekent onder andere:

Wij bij Valego BV, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft of contact met ons wilt opnemen na het lezen van dit Privacyreglement, kunt u dit doen via de contactgegevens aan het einde van dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten, cliënten en leveranciers worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

De grondslag voor deze verwerking is de behandelovereenkomst of abonnement. Wij kunnen de volgende informatie van u vragen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, met een bewaartermijn van 15 jaar volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

Valego verstrekt uw gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en moeten zich houden aan dezelfde privacywetgeving als Valego.

Voor sommige doelen maakt Valego gebruik van derde partijen:

Valego geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Valego zal de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. Valego is in dit scenario verplicht medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Valego kan uw persoonsgegevens delen met derden indien u Valego hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Valego blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en neemt de nodige maatregelen om deze te beschermen. U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, te laten corrigeren of te verwijderen. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of uw rechten, kunt u contact opnemen met Valego via de contactgegevens aangegeven in het Privacyreglement.

Valego verstrekt geen persoonsgegevens die gevestigd zijn buiten de Europese Unie (EU).

Minderjarigen

Valego verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Valego bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn of vereist door de wet.

(Technische) beveiliging

Valego heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, bezwaar maken tegen verwerking door Valego of onze verwerkers, en overdracht aan uzelf of een andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren alvorens aan uw verzoeken te voldoen.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, dan heeft u altijd het recht deze in te trekken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact op met Valego. Wij vinden het vervelend als wij niet tot een oplossing kunnen komen en u heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit Privacyreglement, neem dan contact op.

Heb je een vraag?

Neem gerust contact op, mail je vraag naar info@fysio-eibergen.nl of neem contact op via T 0545 – 472443. We helpen je graag verder.

Maak een afspraak
App ons

App ons